ENERGY EQUIPMENT


List of technical terms - Thai

Absorber

ตัวดูดซับ

Absorption

การดูดซับ

Active power (kW)

กำลังไฟฟ้าจริง

Air inlet

ช่องลมเข้า

Air vents

ช่องลมออก

Alternating current

กระแสสลับ

Approach (of cooling towers)

ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน้ำและอุณหภูมิของกระเปาะเปียก

Armature

แท่งหรือแกนแม่เหล็กไฟฟ้า

Ash

ขี้เถ้า

Atmospheric pressure

ความดันบรรยากาศ

Axial fans

พัดลมแบบตามแนวแกน

Biomass

ชีวมวล

Blow down

การถ่ายทิ้ง

Blowers

เครื่องเป่าอากาศ

Boiler

หม้อไอน้ำ

Boiling point

จุดเดือด

Branch lines

สายส่งหรือสื่อตัวนำไฟฟ้าที่แยกจากสายส่งหลัก

Building envelope

วัสดุปิดผิวอาคาร

Burner nozzles

ชุดหัวฉีดของเครื่องเผาไหม้เชื้อเพลิง (หัวเผา)

Burners

หัวเผา

Calorific value

ค่าความร้อนของสสาร

Capacitor

ตัวเก็บประจุไฟฟ้า

Capacity

ความจุ

Casing

ตัวถัง  โครง

Centrifugal fans

พัดลมแบบแรงเหวี่ยง

Chilled water

น้ำเย็น

Coal

ถ่านหิน

Cogeneration

ระบบผลิตความร้อนและไฟฟ้าร่วม

Combined Heat and Power (CHP)

ระบบไฟฟ้าและพลังงานความร้อนร่วม

Combustion

การเผาไหม้

Combustion air

อากาศที่ใช้ในการเผาไหม้

Combustion analyzer

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

Compressed air

อากาศอัด

Compressor

เครื่องอัดอากาศ 

Condensate

ไอน้ำควบแน่น

Condensate recovery

การนำไอน้ำควบแน่นกลับมาใช้งาน

Condenser

เครื่องควบแน่น  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ระบายหรือถ่ายเทความร้อน

Conductivity

การนำกระแสไฟฟ้า

Convection

การพาความร้อน

Cooling

การระบายความร้อน

Cooling tower

หอหล่อเย็น

Corrosion

การกัดกร่อน

Current

กระแส

Damper

แดมเพอร์  เป็นอุปกรณ์ควบคุมปริมาณลม

De-aeration

วิธีไล่อากาศหรือก๊าซออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำให้แยกตัวออกจากน้ำ

Demineralization

กระบวนการแยก หรือย่อยสลายแร่ ธาตุ

Density

ความหนาแน่น

Direct current

กระแสตรง

Direct method

วิธีตรง

Discharge

ประจุ

Distribution system

ระบบการกระจาย

Draft

กระแสลม (อากาศไหล)

Drain points

จุดระบาย

Economizers

เป็นแผงท่อรับความร้อนซึ่งจะใช้เป็นเครื่องอุ่นน้ำ

Efficiency

ประสิทธิภาพ

Electric motor

มอเตอร์ไฟฟ้า

Electricity

กระแสไฟฟ้า

Emissivity

การแพร่รังสี

Enthalpy

ความจุความร้อน

Evaporation

การระเหย

Evaporator

เครื่องทำระเหย

Excess air

อากาศส่วนเกิน

Exhaust air

อากาศเสีย

False air

อากาศที่เล็ดรอดเข้าไปในเครื่องจักร

Fan

พัดลม

Fan pulley

ลูกรอกพัดลม

Feed water

น้ำป้อน

Fill (of cooling towers)

การเติม (ของหอหล่อเย็น)

Filters

เครื่องกรอง

Flash steam

ไอน้ำฉับพลัน

Flow

การไหล

Flow meters

มาตรวัดการไหล

Flue gas

ก๊าซไอเสีย

Fluorescent lamps

หลอดไฟฟ้าแบบเรืองแสง

Frame

กรอบ

Freezing point

จุดเยือกแข็ง

Frequency

ความถี่

Fuel oil

น้ำมันเชื้อเพลิง

Fuel system

ระบบเชื้อเพลิง

Furnace

เตาเผา

Furnace oil

น้ำมันเตา

Gaseous fuel

เชื้อเพลิงก๊าซ

Generator

เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานความร้อน

Gravity

แรงโน้มถ่วง

Grid

ตะแกรง

Gross Calorific Value (GCV)

ค่าความร้อนสุทธิ

Halogen lamps

หลอดไฟฮาโลเจน

Head (of pumps)

เฮด คือ ความดันหัว (ของเครื่องสูบ)

Heat exchanger

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน

Heat loss

การสูญเสียความร้อน

Horsepower (hp)

แรงม้า

Humidity

ความชื้น

Hydropower

พลังไฟฟ้าจากน้ำ

Ignitor

อุปกรณ์จุดไฟ

Impeller

เครื่องผลักดัน

Impurities

ความไม่บริสุทธิ์

Incandescent lamps

หลอดไฟฟ้าแบบมีไส้

Incomplete combustion

การเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์

Indirect method

วิธีอ้อม

Induction motor

มอเตอร์เหนี่ยวนำ

Infrared light

แสงอินฟราเรด

Inlet

ช่องทางเข้า

Inlet vanes

ท่อดูดของพัดลม

Insulation

ฉนวน

Leak detector

เครื่องมือตรวจสอบการรั่วซึม

Leakage

การรั่วไหล

Light diesel oil (LDO)

น้ำมันดีเซลเบา

Lighting

ระบบส่องสว่าง

Liquid fuel

เชื้อเพลิงเหลว

Load

โหลด คือ ปริมาณงานหรือน้ำหนักบรรทุกที่อุปกรณ์ต้องรับภาระ

Louvers

บานเกล็ด

LPG (Liquefied Petroleum Gas)

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ ก๊าซหุงต้ม

Lubrication

การหล่อลื่น

Lumen

เป็นหน่วยความสว่างของแสง

Luminescence

ความสามารถในการเรืองแสง

Lux meter

หน่วยของความสว่างที่เท่ากับ 0.0929 แรงเทียน

Make-up water

น้ำเติมถังน้ำป้อน

Manometer

มานอมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความดัน โดยใช้หลอดความสูงของของเหลว

Mechanical draft

กระแสลมเร่งทางกล

Melting point

จุดหลอมเหลว

Mercury vapour lamps

หลอดไอปรอท

Metal halide lamps

หลอดเมทัลฮาไลด์

Moisture content

ปริมาณความชื้น

Monitoring equipment

อุปกรณ์ในการติดตามตรวจวัดผล

Natural draft

อากาศไหลแบบธรรมชาติ

Natural gas

ก๊าซธรรมชาติ

Orifice

ช่องเปิด

Outlet

ช่องทางออก

Peak load

ช่วงเวลาที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของแต่ละวัน

Performance curve

เส้นโค้งแสดงสมรรถภาพ

Pipeline

ท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ

Power

กำลัง

Power factor

ค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า

Power plant

โรงไฟฟ้า

Preheating

การให้ความร้อนล่วงหน้า

Pressure

ความดัน

Probe

การตรวจสอบด้วยการใช้เครื่องแหย่

Pump

เครื่องสูบน้ำ

Radiation

การแผ่รังสี

Range (of cooling towers)

ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน้ำร้อนและน้ำเย็นที่อยู่ในหอระบายความร้อน

Reactive power (kVAR)

กำลังไฟฟ้าเสมือน

Recuperator

เครื่องกู้นําความร้อนกลับมาใช้ใหม่

Reflector

ตัวสะท้อนแสง

Refractory

วัสดุทนไฟ

Refrigeration

การทำความเย็น

Regenerator

รีเจเนอเรเตอร์ คือ เครื่องกำเนิดความร้อนขึ้นมาใหม่

Relief valve

วาล์ว (ลิ้น) ระบาย

Resistance

แรงเสียดทาน

Reverse osmosis

การกรองน้ำระบบกรองกลับ

Revolutions per minute (RPM)

รอบ ต่อ นาที

Rewinding

การหมุนพัน

Rotameter

โรตามิเตอร์ เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับวัดอัตราการไหลของของไหล

Rotor

ปีกหมุน

Saturated steam

ไอน้ำอิ่มตัว

Scaling

การปรับขนาด

Sensors

เซ็นเซอร์  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจจับและส่งสัญญาณการเคลื่อนไหว

Separators

เครื่องแยก

Sludge

กากตะกอนน้ำมัน

Sodium lamps

หลอดโซเดียม

Specific heat

ค่าความร้อนจำเพาะ

Speed / velocity

ความเร็ว / อัตราเร็ว

Spray nozzles

หัวฉีดสเปรย์

Stack

ปล่องควัน

Stator

สเตเตอร์ คือ ส่วนที่อยู่กับที่ ประกอบด้วยขดลวดที่พันโดยรอบ

Steam

ไอน้ำ

Steam system

ระบบไอน้ำ

Steam traps

ที่ดักไอน้ำ

Stochiometric air

ปริมาณอากาศอย่างน้อยที่สุดที่ต้องการเพื่อใช้ในการเกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์

Strainers

เครื่องกรอง

Synchronous motor

มอเตอร์ที่ให้ความเร็วเดินเครื่องคงที่อย่างสมบูรณ์

Tachometer / stroboscopes

เครื่องมือวัดความเร็ว / เครื่องมือแสดงระยะต่างๆของการเคลื่อนไหว

Temperature

อุณหภูมิ

Thermic fluid heater

วัสดุทำความร้อนโดยใช้ความร้อนจากของเหลว

Thermocouple

เทอร์โมคัพเพิล  เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่ประกอบด้วยโลหะตัวนำที่ต่างกัน

Thermometer

เทอร์โมมิเตอร์  เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ

Torque

แรงบิด

Total dissolved solids (TDS)

ปริมาณของแข็งละลายน้ำทั้งหมด

Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า

Transmission

ระบบส่ง

Turbine

กังหัน

Turbulence

ความแปรปรวนของกระแสลม

Ultrasonic flow meters

อุปกรณ์ตรวจวัดการไหลโดยใช้อัลตราโซนิคที่มีความถี่และความเร็วเหนือเสียง

Ultrasonic leak detector

อุปกรณ์ตรวจวัดการรั่วไหลโดยใช้อัลตราโซนิคที่มีความถี่และความเร็วเหนือเสียง

Ultraviolet light

แสงอัลตราไวโอเล็ตซึ่งมีสีม่วง

Unburnt

ไม่ไหม้ไฟ

Variable Speed Drive (VSD)

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ

Viscosity

ความหนืด

Volatile matter

สารระเหย

Voltage

แรงดันไฟฟ้า

Waste heat

ความร้อนเหลือทิ้ง

Waste heat recovery

การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่

Water flow meter

อุปกรณ์ตรวจวัดการไหลของน้ำ

Water treatment

การบำบัดน้ำ  การปรับปรุงคุณภาพน้ำ

Wet bulb temperature

อุณหภูมิกระเปาะเปียก

To top


Copyright© United Nations Environment Programme 2017