OPTION CHECKLIST - VIETNAMESE

Option checklist 1 – Electric motors (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 1: ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Option checklist 2 – Fans and blowers (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 2: QUẠT & QUẠT ĐẨY

Option checklist 3 – Pumps and pumping systems (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 3: MÁY BƠM VÀ HỆ THỐNG BƠM

Option checklist 4 – Cooling towers (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 4: THÁP LÀM MÁT

Option checklist 5 – Air conditioning and refrigeration (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 5: ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ (AC) VÀ LÀM LẠNH

Option checklist 6 – Compressors and compressed air (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 6: MÁY NÉN VÀ HỆ THỐNG KHÍ NÉN

Option checklist 7 – Fuels and combustion (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 7: NHIÊN LIỆU & QUÁ TRÌNH CHÁY

Option checklist 8 – Boilers and thermic fluid heaters (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ. 8: NỒI HƠI & THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Option checklist 9 – Steam distribution and utilization (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 9: PHÂN PHỐI & SỬ DỤNG HƠI

Option checklist 10 – Furnaces and refractories (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 10: LÒ ĐỐT & GẠCH CHỊU LỬA

Option checklist 11 – Cogeneration (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 11: THU HỒI NHIỆT THẢI

Option checklist 12 – Waste heat recovery (Vietnamese)

BẢNG LIỆT KÊ 12: ĐỒNG PHÁTCopyright© United Nations Environment Programme 2017